Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Informació al contribuent

AVISOS I NOVETATS SOBRE TRIBUTS

ATENCIÓ AL CONTRIBUENT:
Es mantindrà a través dels següents canals:
- Telemàtica

Calendari de pagament de tributs

Accedir al calendari fiscal

(Recomanem visualtitzar-lo prement la pestanya "Agenda")

Entitats col·laboradores on domiciliar o pagar els Tributs

Les entitats bancàries i caixes d'estalvi, prèvia autorització de l'ORGT, poden prestar un servei de col·laboració en la gestió recaptadora. ...

Normativa recaptatòria

Les actuacions de l’ORGT s’adeqüen al que disposa la normativa general d'aplicació a les entitats locals i, en particular, a les següents normes fonamentals:

Notícies per al contribuent

A continuació trobareu les notícies i la informació oficial d’interès per als contribuents d’aquest ajuntament.

Ordenances fiscals

Les ordenances publicades en aquesta web són únicament instruments documentals. L’ORGT no es fa responsable del seu contingut. Per a finalitats jurídiques, consulteu els ...

Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Què he de fer per pagar l’IVTNU, si té relació l’import de la liquidació de l’IVTNU amb l’import de l’escriptura...

Resoldre dubtes sobre els tributs més importants

A continuació trobareu consultes relacionades amb els aspectes de la gestió i la recaptació tributària dels ajuntaments que han delegat aquestes funcions a l’ORGT. Es ...

Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Qui ha de pagar l’IAE?
Només estan obligades a declarar les entitats que exerceixin una activitat empresarial, professional o artística, quan elles o el grup ...

Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

El rebut encara ve a nom meu, tot i que fa anys que vaig vendre el pis, com es tramita un canvi de nom, per què no puc canviar el nom en un rebut si tinc un contracte privat...

Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

En quins supòsits es prorrateja la quota de l’IVTM, com es dóna de baixa de l’IVTM un vehicle per desballestament, venda o baixa temporal...

Resoldre dubtes sobre recaptació

Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular, Si necessito un certificat de pagament i no sóc el titular del rebut...

Saber més sobre altres ingressos de dret públic

Hi ha altres conceptes d’ingrés que s’exigeixen en supòsits molt particulars, com són les quotes urbanístiques o les multes per infraccions de les ordenances ...

Saber més sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles del 78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu ...

Saber més sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

L’Impost sobre Béns Immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de ...

Saber més sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) està regulat als articles 92 a 99 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial ...

Saber més sobre l'Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres està regulat als articles del 100 al 103 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret ...

Saber més sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

L'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) està regulat als articles del 104 al 110 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel ...

Saber més sobre les contribucions especials

Quan l’ajuntament realitzi obres públiques o estableixi serveis dels quals en derivi un benefici especial per a determinats ciutadans o un augment del valor dels seus béns, es ...

Saber més sobre les taxes i preus públics

Quan l'ajuntament realitza activitats que beneficien o interessen particularment els ciutadans, pot exigir taxes o preus públics.

També, s'exigirà una taxa quan tingui ...

Saber més sobre procediment recaptatori

El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reglament General de Recaptació així com en la ...

Venda de béns embargats

Aquí trobareu publicada la venda dels béns embargats als deutors en qualsevol de les seves fases. La informació s’actualitza de forma constant i permanent.
C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H