Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Informació al contribuent

Saber més sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

En què consisteix
L'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) està regulat als articles del 104 al 110 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tramitació per Internet:
Tramitar a la web de orgt.diba.cat

C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H