Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Informació al contribuent

Saber més sobre l'Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

En què consisteix
L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres està regulat als articles del 100 al 103 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Tramitació per Internet:
Tramitar a la web de orgt.diba.cat

C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H