Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Informació al contribuent

Saber més sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

En què consisteix
L’Impost sobre Béns Immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Tramitació per Internet:
Tramitar a la web de orgt.diba.cat

C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H