Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Informació al contribuent

Saber més sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

En què consisteix
L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles del 78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Tramitació per Internet:
Tramitar a la web de orgt.diba.cat

C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H