Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossčn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Solˇlicitud de llicčncia d'obres

Solˇlicitud de llicčncia d'obres

En quč consisteix

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes següents:
Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
Les parcel•lacions urbanístiques.
La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
El canvi dels edificis a un ús residencial.
L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 tercer:
La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
Els usos i les obres provisionals.
Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
També s’haurà de demanar llicència urbanística per a les construccions que facin referència a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
Els fonaments o els elements estructurals.
El volum o les superfícies construïdes.
L’ús urbanístic.
El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.
Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Documentaciķ a aportar

En cas que l’obra requerixi projecte tècnic:
Projecte bàsic tècnic que ha d’identificar la finca afectada i contenir, com a mínim, la documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi, i que ha d’incloure:
o Memòria.
o Pressupost.
o Plànols.
o Protecció patrimoni.
Fotografia del terreny i/o de l’edificació objecte de l’actuació.
Qüestionari estadístic complimentat i signat.
Assumeix i direcció de l’obra.
Estudi (bàsic) de seguretat i salut.
Declaració, visat o certificat d’idoneïtat tècnica.
Estudi geotècnic, si s’escau.
Encàrrec de direcció d'obra.
IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
Fiança per respondre de la reposició d'instal•lacions públiques.
Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).
En el supòsit d’obra nova:
Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d’ecoeficiència, de captació d’energia solar i d’estalvi d’aigua.
En cas que l'obra no requereixi projecte tècnic: 
La persona sol•licitant d’una llicència urbanística dins de l’escrit de sol•licitud o mitjançant l’aportació de documents annexos, ha de:
Descriure i justificar les obres que pretén executar.
Identificar amb precisió la finca afectada per les obres.
Representar gràficament les obres que per les seves característiques ho requereixin.
El grau de detall dels aspectes anteriors ha de ser suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s’hi estableixen.
Encàrrec de direcció d'obra.
IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
Fiança per respondre de la reposició d'instal•lacions públiques.
Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).
Pagament de l'ICIO i la taxa
Autoliquidació ICIO i taxa i justificant de pagament:
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es sol·liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.
Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, per aquest últim.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectuï la comunicació prèvia o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable.

Impresos:
Sol·licitud de llicència d'obres
Autoliquidació ICIO i taxa

Normativa:

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
•Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cost: Segons ordenances

Tramitaciķ per Internet:
Observacions: Adjuntar la documentaciķ al següent enllaį:
Tramitar a la web de tramits.seu.cat

Tramitaciķ per telčfon:

Telf. 93 830 30 00
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h, i el primer divendres laboral de mes de 17h a 20h

Tramitaciķ presencialment:

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h, i el primer divendres laboral de mes de 17h a 20h
Observacions: A l'OAC

Documents

solllicenciaobres.doc -  -
solllicenciaobres.doc
105Kb
autoliquidacioiciotaxa.pdf -  -
autoliquidacioiciotaxa.pdf
137Kb


C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H