<![CDATA[Ajuntament de l'Estany - Tauler d'anuncis]]> http://www.estany.cat/public/ Ajuntament de l'Estany estany@diba.cat <![CDATA[Nota informativa del procediment de regularitzaci? cadastral dels b?ns immobles urbans i dels b?ns immobles r?stics amb construcci? del municipi de l'Estany]]> Fri, 26 Feb 2021 00:00:00 +0100Fri, 26 Feb 2021 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2016]]> Fri, 07 Oct 2016 00:00:00 +0200Fri, 07 Oct 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de transferència de crèdits.]]> Fri, 07 Oct 2016 00:00:00 +0200Fri, 07 Oct 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 1/2016 d'incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l'exercici de 2015.]]> Thu, 28 Jul 2016 00:00:00 +0200Thu, 28 Jul 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'ajuntament del 28 de juliol de 2016]]> Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 +0200Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'acord del Ple d'establir a favor dels membres de la Corporació indemnitzacions per assistència a les sessions del Ple i de la Comissió especial de comptes.]]> Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 +0200Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'enderroc del conjunt edificat del carrer Balmes, 2.]]> Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 +0200Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Edicte de 26 de maig de 2016 que notifica la resolució incoant l'expedient de protecció de la legalitat del procediment sancionador, al sector del Serrat Febrer, expedient 5/2015.]]> Wed, 08 Jun 2016 00:00:00 +0200Wed, 08 Jun 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci nomenament d'una treballadora com a funionària interina per cobrir la plaça d'administrativa]]> Tue, 17 May 2016 00:00:00 +0200Tue, 17 May 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci del decret aprovant la contractació per obra o servei determinat per desenvolupar el "Projecte de suport a la brigada municipal"]]> Tue, 10 May 2016 00:00:00 +0200Tue, 10 May 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Edicte que notifica la resolució d'alcaldia ordenant la restauració de la legalitat urbanística infringida en obres manifestament il.legalitzables al sector del serrat Febrer, corresponent a l'expedient 4/2015.]]> Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0200Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Oferta de treball]]> Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 +0200Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de contractació d'un operari de serveis amb caràcter de màxim urgència mitjançant un contracte eventual per circumstàncies de la producció a temps parcial de l'1 al 31 de març de 2016]]> Fri, 04 Mar 2016 00:00:00 +0100Fri, 04 Mar 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de publicació de la composició del tribunal qualificador en relació al procés selectiu per proveir una plaça de tècnic/a superior del grup A1 amb caràcter interí]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Acta de constitució del tribunal i qualificació del concurs per la provisió d'una plaça de tècnic/a superior del grup A1 amb caràcter interí]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2016, de les Bases d'Execució i de la plantilla dels llocs de treball.]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos en la convocatòria del concurs de mèrits per a cobrir 1 plaça de tècnic superior]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial dels Estatuts del Consorci del Moianès i l'acceptació d'incorporació del Consell Comarcal del Moianès al Consorci del Moianès]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2016 i de la plantilla del personal]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de la resolució de nomenament de funcionari interí per programa de dinamització de la Casa de Cultura]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Edicte de notificació de la incoació d'un expedient de protecció de la leglitat amb suspensió provisional d'unes obres realitzades sense llicència corresponent a l'expedient 4/2015]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Edicte que notifica la incoació d'un expedient de recuperació d'ofici del bé immoble de dominic públic municipal Camí Ral de l'Estany al seu pas pel Serrat Febrer]]> Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2015, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent afectat]]> Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0100Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de publicació de la modificació de la plantilla de personal de la corporació i la relació de llocs de treball de l'exercici 2015.]]> Tue, 29 Sep 2015 00:00:00 +0200Tue, 29 Sep 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de nomenament del Senyor Josep Ricart Ferrer com a regidor delegat de les matèries específiques que s'indiquen de la Corporació de l'Estany]]> Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de contractació de Montserrat del Rio Palmarola per substituir a una treballadora en situació d'incapacitat temporal]]> Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci del Compte general del pressupost de l'ajuntament de l'Estany de l'exercici 2014]]> Fri, 14 Aug 2015 00:00:00 +0200Fri, 14 Aug 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci definitiu de la creació d'una plaça d'arquitecte municipal a temps parcial en la plantilla de personal funcionari de la Corporació de l'Estany]]> Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0200Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'ajuntament de l'Estany de l'exercici 2015]]> Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0200Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2015 del pressupost de la Corporació de l'Estany]]> Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2015 del pressupost de la Corporació de l'Estany]]> Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2015 del pressupost de la Corporació de l'Estany]]> Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci del nomenament dels regidors delegats de la corporació de l'Estany]]> Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0200Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci del nomenament dels Tinents d'Alcalde de la corporació de l'Estany]]> Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0200Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'adjudicació de la concessió administrativa demanial consistent en l'explotació del servei de bar-restaurant del local social Cine.]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5-2015]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit número 4-2015]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3-2015]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de la utilitat pública i necessitat d'ocupació d'un finca.]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària "Construcció d'un espai polivalent al carrer de l'escola"]]> Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de contractació de Jaime Jose Ruiz Jounou per substituir a un treballador de baixa]]> Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0200Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit IR/2015 d'incorporació de romanents de crèdit, que incrementa els crèdits de l'actual pressupost amb romanents de crèdits produïts en l'execució del pressupost de l'exercici 2014]]> Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0200Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de transferència de crèdits entre partides de despeses de diferent gup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal, exp.MC 2/2015.]]> Wed, 29 Apr 2015 00:00:00 +0200Wed, 29 Apr 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'expropiació de terrenys per a ésser destinats a equipaments.]]> Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial de l'expedient de transferencia de crèdits entre partides de despesa de diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.]]> Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'inici del projecte de concessió administrativa d'ús privatiu del bé demanial bar del local social "Cine" per a l'explotació de bar-restaurant.]]> Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'acord de modificar la plantilla de personal funcionari de la corporació en el sentit de crear una plaça d'arquitecte municipal.]]> Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient de constitució de l'agrupació de municipis L'Estany-Granera pel sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció]]> Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0100Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que posa a información pública el projecte d'obra ordinària "Adequació de l'entorn de la Font Vella" aprovat inicialment.]]> Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0100Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per l'exercici 2015 i de la plantilla del personal de l'ajuntament de l'Estany.]]> Tue, 20 Jan 2015 00:00:00 +0100Tue, 20 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de les actuacions incloses en l'operació "L'Estany: història i natura. El patrimoni cultural i natural com a dinamitzador turístic" confinançades pel Fons Europeu de Densenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'Eix 4 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013-Viure al Poble Més.]]> Tue, 30 Dec 2014 00:00:00 +0100Tue, 30 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals de l'ajuntament de l'Estany per a l'any 2015]]> Wed, 10 Dec 2014 00:00:00 +0100Wed, 10 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del pressupost general de la Corporació, per a l'exercici 2015, i les Bases d'Execució d'aquest, així com la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.]]> Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de la convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació del contracte d'obres "Condicionament dels Itineraris turístics i culturals -Domini de la Terra i domini de l'aigua- Camí Rec de les Nogueres" de l'Estany.]]> Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 +0100Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'adjudicació del contracte d'obres "Consolidació i pavimentació del carrer de la Devesa" i "Urbanització del Passatge Balmes"]]> Mon, 06 Oct 2014 00:00:00 +0200Mon, 06 Oct 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de convocatoria del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de d'obres de "Rehabilitació-Centre d'Interpretació del paisatge cultural-Radial de l'Ecomuseu del Moianès"]]> Wed, 20 Aug 2014 00:00:00 +0200Wed, 20 Aug 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3-2014 del pressupost en vigor de l'ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2014 del pressupost en vigor de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'exposició del Compte general del pressupost de l'ajuntament de l'Estany de l'exercici 2013.]]> Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci aprovació inicial obra ordinària condicionament dels "Itineraris turístics i culturals- Domini de la Terra i domini de l'aigua- Camí rec de les Nogueres"]]> Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació del pla econòmic financer de reequilibri pressupostari referit als exercicis 2014-2016]]> Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària "Rehabilitació-Centre d'Interpretació del paisatge cultural-Radial de l'Ecomuseu del Moianès" ]]> Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de l'Estany en els àmbits del carrer del Camí dels Pujolets, UA3 i final del carrer del Camí dels Pujolets.]]> Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Edicte que notifica la desestimació de les al.legacions presentades en relació a l'expedient de canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística per a desenvolupar el Pla parcial del sector industrial de l'Estany i la seva aprovació.]]> Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 2/2014 i 3/2014 de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació del contracte d'obres de "Consolidació i pavimentació del carrer de la Devesa" i obra "D'urbanització del Passatge Balmes" ]]> Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 1/2014 d'incorporació de romanents de la Corporació.]]> Wed, 12 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 12 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[anunci de contractació segons un pla d'ocupació]]> Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del pressupost General de la Corporació per l'exercici 2014 i de la plantilla del personal ]]> Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de l'aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2014]]> Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de publicació del pressupost General i de la plantilla de personal de 2014]]> Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal de 2014]]> Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 7/2013 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany.]]> Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 +0100Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci del calendari fiscal de 2014]]> Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0100Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'adjudicació del contracte de serveis de treballs de redacció dels projectes del centre d'interpretació i de la direcció de l'obra.]]> Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de la vacant del càrrec de jutge de pau de l'Estany ]]> Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient número 6-2013 de modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i/o majors ingressos.]]> Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient número 5-2013 de modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec a nous i/o majors ingresos.]]> Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient número 4-2013 de transferencia de crèdits entre partides de despeses d edirent gurp de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.]]> Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200Mon, 07 Oct 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial dels Plecs de clàusules admnistratives generals de contractació de l'Ajuntament de l'Estany, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.]]> Mon, 19 Aug 2013 00:00:00 +0200Mon, 19 Aug 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que notifica l'aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials de l'obra "Renovació urbana del nucli antic 2a fase (carrer Sant Isidre)" de l'Estany.]]> Wed, 31 Jul 2013 00:00:00 +0200Wed, 31 Jul 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que exposa al públic el Compte general del pressupost de l'ajuntament de l'Estany de l'exercici 2012.]]> Fri, 05 Jul 2013 00:00:00 +0200Fri, 05 Jul 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de transferencia de crèdits entre partides del pressupost de 2013 de l'ajuntament de l'Estany.]]> Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 +0200Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de contracte entre l'ajuntament de l'Estany i Maria Dolors Prats Gonzalez per substituir a una treballadora de baixa.]]> Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2013 d'incorporació de romanent de crèdit, que incrementa els crèdits de l'actual pressupost amb romanents de crèdit produïts en l'execució del pressupost de l'exercici 2012.]]> Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2013 de l'ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci en relació a la sentència del recurs contenciós-administratiu número 329/2008 de l'Ordenança municipal reguladora de l'aplicació de fems, purins i fertilitzants químics al municipi de l'Estany.]]> Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0200Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2013 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany]]> Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0200Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'acceptació de la separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Conorci per a la promoció dels municipis del Moianès.]]> Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 +0100Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació de l'Estany de 2013 i de la plantilla del personal.]]> Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 +0100Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació dels Plans d'Actuació Municipal de Protecció Civil per a incendis i per a nevades, revisat i actualitzat per l'ajuntament.]]> Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 +0100Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[BAN - prohibició de crema]]> Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 +0100Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'exposició pública de l'expedient d'aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, per a l'exercici 2013, i les Bases d'Execució d'aquest, així com la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.]]> Tue, 05 Feb 2013 00:00:00 +0100Tue, 05 Feb 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci en relació a l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2013.]]> Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 +0100Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient, amb número de referència A2012001, que es tramita a instància del senyor Josep Font Font, en relació a la sol.licitud de canvi no substancial de l'explotació ramadera de la Carrera.]]> Mon, 19 Nov 2012 00:00:00 +0100Mon, 19 Nov 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública el text refós gràfic de les Normes subsidiàries de planejament de l'Estany]]> Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal de l'Estany.]]> Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci en relació a l'exposició al públic del Compte general del pressupost de l'ajuntament de l'Estany corresponent a l'exercici 2011.]]> Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que posa a informació pública el Pla de millora urbana de remodelació de l'àmbit dels carreres Balmes, Doctor Vilardell, Àngel Guimerà i Passeig del Prat de l'Estany.]]> Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'informació pública en relació a la sol.licitud de canvi no substancial en la gestió de les dejeccions ramaderes de l'activitat d'engreix de porcs a nom de Granges Deseures, SL.]]> Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'imposició de contribucions especials de l'obra de Consolidació i pavimentació del carrer de la Devesa de l'Estany.]]> Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'imposició de contribucions especials de l'obra d'urbanització del Passatge Balmes de l'Estany.]]> Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària "Consolidació i pavimentació del carrer de la Devesa" de l'Estany.]]> Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de l'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per l'exercici 2012 i de la plantilla del personal de l'ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que publica el text íntegre de l'Ordenança de creació i funcionament del registre municipal de parelles estables de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que publica el text íntegre del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que publica el text íntegre de l'ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci en relació a l'aprovació provisional de la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2012 de l'ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci en relació a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2012 de l'ajuntament de l'Estany.]]> Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci en relació a l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de l'obra d'urbanització del carrer Sant Isidre de l'Estany.]]> Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci de l'aprovació d'imposició de contribucions especials per l'obra d'urbanització del carrer Sant Isidre de l'Estany.]]> Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2011 del Pressupost de l'Ajuntament de l'Estany, en la modalitat de suplement de crèdit.]]> Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0100Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient de modificació de crèdits número 5/2011 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany, aprovat inicialment.]]> Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient de suplement de crèdit número 4/2011 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany, aprovat inicialment.]]> Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient de modificació de crèdits 3/2011 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany, en la modalitat de suplement de crèdit, aprovat inicialment. ]]> Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública l'expedient de modificació de crèdits número 2/2011 del pressupost de l'ajuntament de l'Estany, aprovat inicialment.]]> Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'exposició al públic de l'ordenança de creació i funcionament del registre municipal de parelles estables de l'Ajuntament de l'Estany.]]> Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 +0200Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de contractació Pla d'ocupació]]> Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 +0200Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci del nomenament dels tinents d'alcalde de l'ajuntament de l'Estany]]> Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci contractació Pla d'ocupació local 2010-2011]]> Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci d'acord d'imposició de contribucions especials com a conseqüència de l'obra d'urbanització del carrer Rodós de l'Estany.]]> Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0200Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci de l'acord d'imposició de contribucions especials com a conseqüència de l'obra d'urbanització del carrer Sant Isidre de l'Estany.]]> Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0200Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que exposa al públic el Compte general del pressupost de l'ajuntament de l'Estany corresponent a l'exercici 2010]]> Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública la modificació de les Normes subsidiàries de Planejament de l'Estany en els àmbits del carrer Sant Oleguer i carrer Padró.]]> Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Anunci que exposa al públic el plec de clàusules jurídic-econòmic-administratives del concurs per procediment obert de l'alineació de béns del sector industrial (parcel.les 7 i 18) de l'Estany i que anuncia la convocatòria de la licitació.]]> Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Informe d'intervenció i tresoreria 24/01/2011]]> Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2011 de l'Estany i de la plantilla del personal.]]> Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable del municipi de l'Estany]]> Tue, 28 Dec 2010 00:00:00 +0100Tue, 28 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial del projecte de Reglament del Servei d'Arxiu Municipal]]> Fri, 24 Dec 2010 00:00:00 +0100Fri, 24 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2011]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci decret concedint llicència ambiental municipal a Tradia Telecom, SA (Unipersonal).]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient número 5-2010 de modificació de crèdit del pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci que sotmet a informació pública la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament i delimitació del polígon d'actuació urbanística 4, "Camí del Rec de les Nogueres". ]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació incial de l'expedient número 3-2010 de modificació de crèdit del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari. ]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100 <![CDATA[Anunci d'aprovació inicial de l'expedient número 4-2010 de modificació de crèdit del pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.]]> Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0100