Ajuntament de l'Estany

Hort del SagalÚs i Jardins del MossŔn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

NotÝcies

Ajuts extraordinaris per propietaris d'habitatges

Dilluns, 22 de novembre del 2021

Convocat˛ria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediaciˇ per al lloguer social a la comarca del MoianŔs per a l'any 2021

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

Mitjançant Decret de Presidència 2021-0420 de 30 d’octubre de 20021 per el qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 de novembre de 2021 inclòs.

  |   Envia'm

Imatges

 -  -


Documents

sol.licitud.pdf -  -
sol.licitud.pdf
236Kb
annexiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20212.pdf -  -
annexiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20212.pdf
177Kb
annexiiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20212.pdf -  -
annexiiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20212.pdf
142Kb
annexiiiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20213.pdf -  -
annexiiiajutsextraordinarispropietarislloguersocial20213.pdf
201Kb


C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H